Dejavnosti, razvrščene po SKD klasifikaciji

 

Združenje/Zbornica Šifra dejavnosti Ime dejavnosti
Zbornica komunalnega gospodarstva 1411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin (delno)
Zbornica komunalnega gospodarstva 37100 Reciklaža kovinskih odpadkov (delno)
Zbornica komunalnega gospodarstva 37200 Reciklaža nekovinskih odpadkov (delno)
Zbornica komunalnega gospodarstva 41000 Zbiranje, čiščenje, distribucija voda
Zbornica za poslovanje z nepremičninami 41100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
Zbornica komunalnega gospodarstva 45210 Splošna gradbena dela (pomožna komunalna dela, vzdrževanje mestnih cevovodov, komunikacij in energetske napeljave)
Združenje za promet 49310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
ZP 49391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
Združenje za informatiko in telekomunikacije 58290 Drugo izdajanje programja
Združenje za informatiko in telekomunikacije 61100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
Združenje za informatiko in telekomunikacije 62010 Računalniško programiranje
Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti, Združenje za informatiko in telekomunikacije 62020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
Združenje za informatiko in telekomunikacije 62090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Zbornica komunalnega gospodarstva 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu – obratovanje parkirišč
Zbornica za poslovanje z nepremičninami 68100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
Zbornica za poslovanje z nepremičninami 68200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
Zbornica za poslovanje z nepremičninami 68310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
Zbornica za poslovanje z nepremičninami 68320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti 69103 Druge pravne dejavnosti
Zbornica računovodskih servisov 69200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
70100 Dejavnost uprav podjetij
Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti 70210 Dejavnost stikov z javnostjo
Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti 70220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Združenje za inženiring, Združenje za svetovalni inženiring 71000 Arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje
Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti 72200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti 73110 Dejavnost oglaševalskih agencij
Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti 73120 Posredovanje oglaševalskega prostora
Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti 73200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti 74300 Prevajanje in tolmačenje
Zbornica komunalnega gospodarstva 74700 Čiščenje objektov in opreme - dimnikarska služba
Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti 78100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti 78200 Posredovanje začasne delovne sile
Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti 78300 Druga oskrba s človeškimi viri
Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti 85590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Zbornica komunalnega gospodarstva 90010 Ravnanje z odplakami
Zbornica komunalnega gospodarstva 90021 Zbiranje in odvoz odpadkov
Zbornica komunalnega gospodarstva 90022 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdih odpadkov
Zbornica komunalnega gospodarstva 90023 Ravnanje z nevarnimi odpadki
Zbornica komunalnega gospodarstva 90031 Čiščenje okolja
Zbornica komunalnega gospodarstva 90032 Druge storitve javne higiene
Zbornica komunalnega gospodarstva 93300 Pogrebne storitve