Zapri

Arhiv: Prejemniki pokalov 1. natečaja Mavrični pokal zdravja

Namen natečaja je ozaveščanje vodstev in zaposlenih v podjetjih o pomenu in pozitivnih rezultatih skrbi za zdravje ljudi tudi na delovnem mestu, spodbujanje izmenjave dobrih praks med podjetji v storitvenih dejavnostih in hkrati motiviranje podjetij, ki so šele na začetku poti, da se aktivnosti promocije zdravja lotijo čimprej in čim bolje pripravljeni. Besedilo natečaja je objavljeno tukaj.

Na 1. natečaj za Mavrične pokale zdravja smo prejeli opise aktivnosti, ki jih za promocijo zdravja izvajajo v različnih podjetjih iz kroga poslovno storitvenih dejavnosti in te dobre prakse želimo podeliti v širši krog. Podelitev je potekala 24. 3. 2016 v Ljubljani.

Prejemniki pokalov 1. natečaja Mavrični pokal zdravja so:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

KARMEN, d.o.o., Lukovica - tudi prejemnik prehodnega Mavričnega pokala zdravja

NUCLEUS PLUS d.o.o., Trzin

PETKA PUŠNJAK STRIŽIČ d.n.o., Slovenska Bistrica

Vsem prijaviteljem je skupno:
- skrb za zaposlene – osredotočenost na izboljšanje položaja, odprava tveganj
- zdravje je rezultat sistematičnega delovanja
- so ob/sveščeni – tako delujejo in tudi širijo spoznanja in izkušnje v okolje

 


 

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Javni holding Ljubljana zaposluje več kot 200 zaposlenih in ravno ti »predstavljajo največji kapital družbe«. Promocije zdravja so se lotili celostno in na vrsti različnih področjih, ki skupaj tvorijo obsežen nabor pomembnih dejavnikov za zdravo življenje in dobro počutje na delovnem mestu. Poskrbeli so za
- zdravo prehrano,
- preventivne zdravstvene preglede,
- usklajevanje družinskega in poklicnega življenja (Družini prijazno podjetje) – kjer že vrsto let nadgrajujejo svoj sistem ukrepov, s katerimi zaposleni lažje in bolje usklajujejo službene in privatne obveznosti
- gibalne in športne aktivnosti med in zunaj delovnega časa ter
- sistematično in konsistentno izvajanje naštetega.

Aktivnosti so nadgradili tudi z odgovornostjo do okolja in se lotili sajenja dreves.

Poudarek: širok nabor aktivnosti PZD, sistematičen pristop k pripravi in izvedbi ter inovativnost v izvedbi in v idejah.

Mavrični pokal zdravja se podeli Javnemu holdingu Ljubljana d.o.o. in v njenem imenu Alenki Zlatnar Židan.

KARMEN, d.o.o., Lukovica

Karmen je mikro družinsko podjetje, ki se ukvarja z računovodsko dejavnostjo. Njihova vrednota je skrb za zaposlene in lastnika se zavedata pomena zdravja zaposlenih, zato kljub omejenim resursom vlagajo v promocijo zdravja pri delu. Zaposlenim nudijo več kot je zakonski minimum.
Promocije zdravja so se lotili celostno in s temeljito poglobljeno analizo.
- Delujejo v premišljeno ergonomsko opremljenih in prijetnemu počutju zaposlenih prilagojenih prostorih.
- Promovirajo redne preventivne zdravstvene preglede in posebej za okulistične preglede zaposlenim krijejo tudi stroške zamenjave očal.
- Uvedli so »dodatek za nekadilski dan«., s katero kadilce za opustitev kajenja stimulirajo z denarno nagrado.
- Spodbude v smislu zdravega življenja se nadaljujejo tudi zunaj delovnega mesta s skupinskimi aktivnostmi.
- Pri svojem delu posebej skrbijo tudi za ohranjanje okolja s porabo in varčevanjem energije, ločevanjem odpadkov, uporabo meteorne vode in sodobno opremljenimi prostori. Promocijo zdravja pri delu obravnavajo in izvajajo celostno.
- Skrb za promocijo zdravja na delovnem mestu prenašajo tudi v ožje in širše poslovno okolje okolje – so pravi ambasadorji PZD.
Ne gre le za sklop aktivnosti na delovnem mestu – ampak za način življenja, s katerim prispevajo tako k osebnemu zdravju in dobremu počutju, pozitivnim odnosom z deležniki v okolju kot tudi za trajnosten odnos do ohranjanja in vzdrževanja kakovosti naravnega okolja.

Poudarek: skrb za optimalne delovne pogoje (zmanjševanje rizikov same narave dela); ambiciozni motivacijski ukrepi za opuščanje slabih navad; celovit in konsistenten pristop k PZD in obenem za čim bolj zdrav življenjski prostor; kar vse razumejo tudi kot svoje širše poslanstvo.

Mavrični pokal zdravja pridobi podjetje Karmen d.o.o. in v njenem imenu ga prejme direktor Miran Stopar. 

NUCLEUS PLUS d.o.o., Trzin

Nucleus plus je podjetje, ki deluje na treh lokacijah: v Trzinu, Mariboru in Murski Soboti, kar zahteva dobro usklajevanje dela vseh zaposlenih in temu vodstvo posveča veliko pozornost in skrb.
Pomena zdravega življenja in zadovoljstva zaposlenih se zavedajo v polni meri in zato so se promocije zdravja lotili sistematično in na področju, ki je glede na naravo dela v dejavnosti ključno (= občasno daljše prekomerne delovne obveznosti – kratki roki), med zaposlenimi. Izvedli so anketo, s katero so pridobili podatke o pojavu in značilnostih stresa med zaposlenimi.
- Izsledkom ankete so prilagodili aktivnosti za obvladovanje stresa z organizacijo delavnic in uvedbo organizirane vadbe v okviru delovnega časa.
- Zaposlenim je na voljo tudi sveže in suho sadje in oreščki,
- V aktivnosti se vključujejo vsi zaposleni.
- Z različnimi ukrepi se trudijo zmanjšati oz. bolje obvladovati stres, kar kaže tudi podatek, da
- v podjetju nimajo problemov s prezentizmom in absentizmom.

Poudarek: podjetje smo ljudje; vsakdo šteje in vsakdo je svoja osebnost; osredotočenost na odpravo tipičnih negativnih posledic narave dela (stres, sedenje); posebna skrb za obveščanje in pozitivne odnose ter (občasno) valorizacijo vsakega od zaposlenih; simpatično ter zanimivih/koristnih informacij in napotkov polno interno glasilo.

Mavrični pokal zdravja gre podjetju Nucleus plus d.o.o. in ga prevzame direktorica Ksenija Prosen.

PETKA PUŠNJAK STRIŽIČ d.n.o., Slovenska Bistrica

Mikro podjetje Petka Pušnjak Strižič d.n.o. ima sedež v Slovenski Bistrici. Tu ne gre za PZD znotraj podjetja, pač pa je podjetnica s svojim delovanjem presegla meje podjetja in v aktivnosti pritegnila kolegice iz dejavnosti, znanke ... in ta krog se vse bolj širi. Zavedanje o pomenu promocije zdravja je na tako visoki ravni, da je »krog aktivnih« postal vse bolj prepoznaven v okolju. V letu 2014 so pristopili k organizaciji 2. teka in hoje za upanje skupaj z Europo Donno – Slovenskim združenjem za boj proti raku dojk. Na ta način so poleg redne telesne aktivnosti uvedli tudi ozaveščanje o preventivi raka dojk in pomembnosti samopregledovanja.

Poudarek: v danem primeru gre le za eno vrsto aktivnosti – fizične, športne na področju PZD, ki pa zajema pomemben sklop dejavnikov za ohranjanje in varovanje zdravja (redno gibanje, samodisciplina, skupne športne aktivnosti) in širjenje osveščenosti v širši prostor (»meja ni«) in v povezavo na področje zdravstvene preventive.

Mavrični pokal zdravja tako pridobi podjetje Petka Pušnjak Strižič d.n.o. in ga prevzame direktorica Anka Pušnjak.

Prehodni Mavrični pokal zdravja

Poleg že podeljenih pokalov zdravja imamo še t. i. prehodni Mavrični pokal zdravja. Nosilec prehodnega Mavričnega pokala zdravja je podjetje, ki si je po oceni Komisije prislužilo največje število točk.
To je podjetje: Karmen d.o.o. in g. Miran Stopar. 

Fotogalerija