Zapri

V okviru projekta Na mavrici zdravja, ki želi prispevati k izboljšanju zdravstvene ozaveščenosti zaposlenih v podjetjih iz storitvenih dejavnosti ter spodbuditi sistematične aktivnosti in ukrepe za bolj zdravo življenje in delovanje na delovnem mestu, 

objavljamo 2. natečaj

M a v r i č n i   p o k a l   z d r a v j a 

za izbor najboljših primerov promocije zdravja na delovnem mestu.

Namen natečaja:

Namen natečaja je ozaveščanje vodstev in zaposlenih v podjetjih o pomenu in pozitivnih rezultatih skrbi za zdravje ljudi tudi na delovnem mestu, spodbujanje izmenjave dobrih praks med podjetji v storitvenih dejavnostih in hkrati motiviranje podjetij, ki so šele na začetku poti, da se aktivnosti promocije zdravja lotijo čimprej in čim bolje pripravljeni.

Pogoji za prijavo na natečaj:

Na natečaj se lahko prijavijo podjetja, ki izvajajo aktivnosti, s katerimi si prizadevajo za izboljšanje pogojev dela ter s katerimi prispevajo k boljšemu počutju, zdravju, varnosti in učinkovitosti dela zaposlenih.
Sodelujejo lahko podjetja, katerih glavna dejavnost po SKD klasifikaciji sodi v eno od naštetih storitvenih dejavnosti iz okvirja naslednjih združenj/zbornic:

  • Zbornica računovodskih servisov (ZRS)
  • Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti (ZPSD)
  • Združenje za svetovalni inženiring (ZSI)
  • Združenje za inženiring (ZING)
  • Zbornica za poslovanje z nepremičninami (ZPN)
  • Združenje za informatiko in telekomunikacije (ZIT)
  • Združenje za promet (ZP)

Sodelovanje na natečaju je brez kotizacije. 

Način prijave:

Prijavitelj izpolni Prijavni obrazec, v katerem navede in opiše vsaj eno aktivnost pri promociji zdravja na delovnem mestu v podjetju. Prijavni obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja.

Prijava lahko vsebuje še priloge z dokazili (dokumenti, fotografije idr.) o dodatnih ukrepih, priznanjih in morebitnih drugih dosežkih podjetja na področju promocije zdravja na delovnem mestu.
Rok za prijavo je 31. maja 2016 do 24:00 ure. Za prijave, poslane po pošti, se upošteva datum poštnega žiga.

Prijava na natečaj mora biti posredovana na enega od naslednjih načinov:

  • v zaprti ovojnici na naslov GZS – Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana z oznako: NE ODPIRAJ, PRIJAVA NA NATEČAJ »MAVRIČNI POKAL ZDRAVJA«, ali 
  • po elektronski pošti na e-naslov zpsd@gzs.si, v okence »Zadeva« vpišite: Prijava na natečaj Mavrični pokal zdravja. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora biti podpisana, opremljena z žigom (če prijavitelj uporablja žig), skenirana in shranjena v PDF format. 
Podelitev Mavričnega pokala zdravja:

Strokovna komisija bo izbrala najboljše primere dobre prakse in prijaviteljem – njihovim nosilcem podelila Mavrični pokal zdravja. 

Podelitev Mavričnega pokala zdravja bo v juniju 2016.

Soglasje za javno objavo dobre prakse podjetja:

Namen natečaja je promocija dobrih praks podjetij ter s tem tudi motiviranje ostalih, ki te poti še niso ubrala. Zato bo vsakokratni prejemnik Mavričnega pokala zdravja naveden in predstavljen na spletni strani projekta in na spletni strani ZPSD ter GZS, v pisnih gradivih projekta in v internih gradivih posameznih storitvenih dejavnosti. Ob koncu projekta bodo zbrani dosežki vseh prejemnikov Mavričnega pokala zdravja javnosti še posebej predstavljeni kot primeri dobre prakse in vneseni v bazo dobrih praks promocije zdravja pri delu.

S prijavo na natečaj prijavitelj izrazi pripravljenost javno deliti svoje izkušnje in dosežke na področju zdravja na delovnem mestu. S podpisom na Prijavnem obrazcu podjetje - prijavitelj soglaša, da za namen projekta Na mavrici zdravja in podelitve Mavričnega pokala zdravja, nosilec projekta javno predstavi njegove izkušnje in dosežke na področju promocije zdravja na delovnem mestu.

Osebne podatke kontaktnih oseb potrebujemo izključno za namene obveščanja o rezultatih in bodo obravnavani zaupno. 

Dodatne informacije: 

Vsak delovni dan, do vključno 31. maja 2016, med 9. in 12. uro po telefonu ali po elektronski pošti:

GZS – Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/5898 252, 01 5898 239, E-pošta: zpsd@gzs.si.